طبقه کشویی کدws4142G

 

Naka Glass Series
طبقه کشویی فلزی ریلی داخل کمد لباس
با فرانت شیشه، قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4142G
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900