طبقه کشویی کد ws4159.TBU

 

Venka 2 Series
طبقه کشویی چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، قابل رگلاژ آرام‌بند

Code: ws4159.TBU
Color: Grey
Unit Size:600-900