طبقه کشویی ریلی کد ws4154

 

Coka Series
طبقه کشویی ریلی داخل کمد لباس
دارای آرام بند

Code: ws4154
Color: MINK
Unit Size: 600 – 900