سنسور زیر صفحه کد ۱۲۰۵۴

 

سنسور زیر صفحه دیمردار همراه با ترانس مخصوص

Code: 12054