سطل Free Style کد۹۰۲۴

 

Code: 9024
سطل ریل از کف آرام بند Free Style
حجم 35 لیتر
Unit: 300
35L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.