سطل ۲ قلوFree Style کد۹۰۲۶

 

Code: 9026
سطل 2 قلو ریل از کف آرام بند Free Style
حجم 54 لیتر
Unit: 400
27×L2

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.