سطل ۲ قلو ریلی کد ۹۰۰۴

 

Code: 9004
سطل 2 قلو ریلی آرام بند
حجم 36 لیتر
Unit: 400
L 2×18

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.