سطل ۲قلو زیر سینکی کد۹۱۲۸

 

Code: 9128
سطل 2 قلو ریل از کف زیر سینک آرام بند
حجم 40 لیتر
Unit: 400
20×2 L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.