سطل داشبوردی کد ۹۰۳۰

 

Code: 9030
سطل داشبوردی آرام بند
حجم 35 لیتر
Unit: 450
35L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.