سبد فلزی ریلی کد ws4156

 

Coka Series
سبد فلزی ریلی داخل کمد لباس
دارای آرام بند

Code: ws4156
Color: MINK
Unit Size: 600 – 900