ریل بدنه دار کد۵۰۵۰

 

ریل بدنه دار اولترا اسلیم آرام بند کوتاه

Code: 5050
35 کیولیی 3 بعدی
Size: 350-400-450-500