رگال سقفی ریلی کدws4307

 

Moka Series
رگال سقفی ریلی داخل کمد لباس
دارای ریل آرام بند

Code: ws4307
Color: MCA
Unit Size: D:445 – W:160 – H:85