رگال آسانسوری کد ws2101

 

Moka Series
رگال آسانسوری لباس
قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws2101
Color: MCA-SV
1160∼Unit Size: 635∼868- 865