رگال آسانسوری کد ۸۰۱۶

 

Moka Series
رگال آسانسوری لباس
قابل رگلاژ آرام بند

Code: 8016
Color: MCA-SV
1160∼Unit Size: 635∼868 – 865