جک لمپ سبک/سنگین

جک لمپ سبک | Code:3001
جک لمپ سنگین | Code:3002

وزن درب kg تعداد کد
 2-4 1 3001
4-6 2 3001
4-5 1 3002
6-8 2 3002

 

جک های کابینت دارای تنوع بسیاری هستند که برای منظورهای متفاوت استفاده می شوند . شرکت ملونی سعی کرده است تا تنوع مورد نیاز بازار را با کیفیت قابل بول در اختیار بگذارد.