جا کفشی گردان کدws4518k

 

Moka Series
جا کفشی گردان 12 طبقه

Code: ws4518k
Color: MCA
Unit: 800
Size: D:365 – W:700 – H:1910∼2110