جا کفشی گردان کدws4518c

 

Moka Series
جا کفشی گردان 8 طبقه

Code: ws4518c
Color: MCA
Unit: 800
Size: D:365 – W:700 – H:1360∼1560