جای قاشق و چنگال کد ۹۰۰۸

 

Code: 9008
جای قاشق و چنگال داخل کشو
با قابلیت نصب جداکننده قابل تنظیم
Size: 40-45-50-60-70-80-90