جای بطری وادویه کدWB2348B

 

Code: WB2348-B
جای بطری و ادویه زیر صفحه (3 طبقه)
Color: Matt Nickel

• کف دایموند جهت جلوگیری از لیز خوردن
• نانو کوتینگ (رنگ دو پوششه)
• ریل آرام بند
• ریل از پهلو

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.