جای البسه ریلی کدws4128

 

Moka Series
جای البسه ریلی با دیواره شیشه ای داخل کمد لباس
دارای آرام بند

Code: ws4128
Color: MCA
Unit Size: 600 – 900