جاکابلیPVCکد ۶۰۲۶

 

Code:6026
جاکابلی PVC

Color: Black -Orange-White
ابعاد محصول:86×166
ابعاد برش:79×159