جاکابلی آلومینیومی کد۶۰۲۲

 

(soft closing) Code:6022
جاکابلی آلومینیومی 2 طرفه به همراه گردگیر

Color: Brush Black – Alu Brush
ابعاد محصول:300×146
ابعاد برش:135×290