جاکابلی آلومینیومی کد۶۰۲۰

 

(soft closing) Code:6020
جاکابلی آلومینیومی به همراه گردگیر

Color: Brush Black – Alu Brush
ابعاد محصول:300×96
ابعاد برش: 79×288