تاب گیر مدل اینترنال

 

Code: 11030

Internal
Length: 2 m

شیارخور
جهت استفاده درب های با ضخامت ≥15mm
ارتفاع درب 2700∼1000 mm